سوالتو برامون بفرست تا در کمترین زمان بتونیم کمکت کنیم